CASTELL

Documentat a la segona meitat del segle XII. Actualment no en queda cap resta, a excepció del topònim del lloc. A principis del segle XVII era un edifici enrunat situat dins el clos de muralla, a la part més alta del poble. En un capbreu de l’any 1732 es cita un pati de terra on antigament hi havia un castell.

CASTILLO

Documentado a la segunda mitad del siglo XII. Actualmente no queda ningún resto, a excepción del topónimo del lugar. A principios del siglo XVII era un edificio en ruinas situado dentro del vallado de muralla, a la parte más alta del pueblo. En un libro becerro del año 1732 se cita un patio de tierra donde antiguamente había un castillo.

CASTLE

Documented to the second half of the 12th century. Currently there are no remains, except for the place name. At the beginning of the 17th century it was a ruined building located inside the wall fence, at the highest part of the town. In a calf book of the year 1732 a ground patio is mentioned where once there was a castle.

El poema

CASTELL DE FIGUEROLA
El cim, dit el castell

Castell de Figuerola, digues com
vas perdre’t rere el pas de tants de segles…
Avui, de tu, només en resta el nom
i un codi de misteris sense regles.

Qui sap on deuen ésser els teus carreus,
perquè, de tu, no en resta ni una llosa;
potser no vas tenir senyor, ni veus
que et fessin poesia de la prosa.

Tal volta cada casa té un cairell
robat al teu vell cos en ple marasme…
Al poble, però encara hi ha el castell,
malgrat que sols hi resta el seu fantasma.

Castell de Figuerola, t´hem perdut,
mes tu ja m’has parlat en somni mut!