CARRER DEL SOLAR

És testimoni del creixement fora muralles que es produeix a mitjan segle XVIII, principis del segle XIX.  En aquest carrer hi destaquen tres immobles declarats Bé Cultural d’Interès Local:  la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume (1921-1924), al número 17; la casa de Cal Mercader (1778), al número 19, amb un oratori integrat a l’habitatge i  Cal Relat (1779), al número 40, reformada al segle XX sota la influència modernista.

CALLE DEL SOLAR

Es testigo del crecimiento fuera murallas que se produce a mediados de siglo XVIII, principios del siglo XIX. En esta calle destacan tres inmuebles declarados Bien Cultural de Interés Local: la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume (1921-1924), al número 17; la casa de Cal Mercader (1778), al número 19, con un oratorio integrado a la vivienda y Cal Relat (1779), al número 40, reformada en el siglo XX bajo la influencia modernista.

SOLAR STREET

It witnesses the growth outside walls that occurs in the mid-eighteenth century, early nineteenth century. In this street there are three buildings declared Cultural Asset of Local Interest: the Cooperativa Agrícola de Sant Jaume (1921-1924), number 17; the house of Cal Mercader (1778), at number 19, with an oratory integrated to the house and Cal Relat (1779), to number 40, reformed in the 20th century under the modernist influence.

El poema

TROBADES
Carrer del Solar

El Solar és un carrer que el pas obliga
de bicicletes, cotxes o bé a peu;
malgrat que tant de trànsit duu fatiga,
té rotlles de conversa arreu arreu.

Si hi passes passejant vas aturant-te,
o per parlar amb alguns o per dir adéu,
o bé callant, perquè ara el nunci canta,
després d’una sardana, un bàndol breu.

Des del Portal, on hi ha la font que brolla,
a l’altre font, que ens parla d’un Viudet,
molta gent s’atura i fa forrolla,
o bé al Sindicat puja de dret.

Quanta vida, que hi passa pel Solar,
quan la tarda frescal obre la mà!