COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANT JAUME

Edifici noucentista construït l’any 1921. Consta de planta baixa i un pis. La façana principal és d’obertures regulars emmarcades amb arcs carpanells: hi destaca la balconada amb balustrades de pedra. Una motllura amb flors decoratives separa la planta del primer pis. La cornisa sosté una barana amb balustres i un frontó central d’arc rebaixat amb el rètol de Cooperativa Agrícola. Edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local, actualment és el centre social del municipi.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN JAIME

Edificio novecentista construido en 1921. Consta de planta baja y un piso. La fachada principal es de aperturas regulares enmarcadas con arcos carpaneles: destaca el balcón con balaustradas de piedra. Una moldura con flores decorativas separa la planta del primer piso. La cornisa sostiene una barandilla con balaustres y un frontón central de arco rebajado con el letrero de Cooperativa Agrícola. Edificio declarado Bien Cultural de Interés Local, actualmente es el centro social del municipio.

AGRICULTURAL COOPERATIVE OF SAINT JAMES

Noucentista building built in 1921. It consists of ground floor and a plant. The main facade is of regular openings framed by carpanel arches: the balcony with stone balustrades stands out. A molding with decorative flowers separates the plant from the first floor. The cornice supports a balustrade with balusters and a central pediment with a reduced arch with the sign of the Agricultural Cooperative. Building declared Cultural Property of Local Interest, is currently the social center of the municipality.

El poema

SALA DE VESPRE
Sindicat o Cooperativa agrícola

Escala amunt, conserves una sala
on les converses vives fan un niu;
en cada taula hi ha un grupet que xala,
i en d’altres cada joc puja el caliu.

Rere el balcó hi ha una important finestra
des d’on pot contemplar-se tot el món,
xica com és, hi cap tota una orquestra
i el gol que du esperances… o les fon.

El Sindicat agrícola s’empassa
molts caps de tarda en copes d’amistat;
qui el matí pel carrer del Solar passa,
el troba gairebé sempre tancat.

És als vespres que s’omple de claror,
i el poble diu a tot, o sí o no!