CLAVEGUERA

Pas d’aproximadament 0,70 metres entre el carrer Major i el carrer del Solar conegut com la Claveguera,  per on desaiguava l’aigua de pluja que baixava de la part alta del poble.  El 1966 es va enderrocar la casa que limitava amb aquest espai i es va obrir l’actual carrer.

CLOACA

Paso de aproximadamente 0,70 metros entre la calle Mayor y la calle del Solar conocido como la Cloaca, por donde el agua de lluvia bajaba de la parte alta del pueblo. El 1966 se derrocó la casa que limitaba con este espacio y se abrió la actual calle.

SEWER

Passage of approximately 0.70 meters between the main street and the street of the Solar known as the Cloaca, where the rainwater fell from the upper part of the town. In 1966 the house that limited this space was overthrown and the current street was opened.

El poema

EL CARRERÓ PERDUT
Fou el pas més estret de Figuerola

Entre els carrers estrets de Figuerola
jo sempre enyoro encara el més estret;
amb nom poc escaient, fèiem tabola
passant-hi de gairell com un vailet.

Si un visitant novell, qualsevol dia
venia, jo li duia tot seguit;
primer, aturava el pas, però em seguia,
sovint enriallat i divertit.

Aquest carreró minso era la glòria,
per mi, d’un poble típic, d’aire antic…
Mes un mal jorn finí la seva història,
amb molta amplada i sense el call amic.

Jo enyoro els meus anys joves sense por,
i el més estret i alegre carreró!