LA FONT DE LA VILA

Primera canalització i dipòsit de subministrament d’aigua al poble. És d’origen medieval i les dates de 1750 i 1771 responen a reformes posteriors. Es tracta d’una gran cisterna de planta rectangular endinsada en el mur, sota un arc escarser de maó, amb un marc de mig punt de pedra picada. A la part superior hi ha una fornícula amb la imatge de Santa Llúcia i una creu de pedra amb la data de 1620. Declarada Bé Cultural d’Interès Local. Popularment també es coneix com a Font dels Enamorats.

LA FUENTE DE LA VILLA

Primera canalización y depósito de suministro de agua potable al municipio. Su origen es medieval y las fechas de 1750 y 1771 corresponden a reformas posteriores. Se trata de una gran cisterna de planta rectangular insertada en el muro, bajo un arco escarzano de Mahón, con un marco de medio punto de piedra picada. En la parte superior existe una hornacina con la imagen de Santa Lucia y una cruz de piedra con el año 1620. Declarada Bien Cultural de Interés Local. Popularmente se conoce como la Fuente de los Enamorados.

VILLAGE FOUNTAIN

First channeling and supply of drinking water to the municipality. Its origin is medieval and the dates of 1750 and 1771 correspond to later reforms. It is a large cistern of rectangular plant inserted in the wall, under a segmental arc of Mahón, with a half-point frame of cut stone. In the upper part there is a niche with the image of Santa Lucia and a stone cross with the year 1620. Declared Cultural Asset of Local Interest. It is popularly known as the Fountain of Lovers.

El poema

CANT D’AIGUA
Font de la Vila o dels Enamorats

Avui és ja la gran Font de la Vila,
amb uns espais d’ insòlit parament;
tothom la viu, la serva i la vigila
perquè es conservi per a molta gent.

L’ aigua hi fa un cant que encisa cada orella
i ombres i sol hi juguen a pleret;
quan l’or del sol ponent la fa vermella;
el poble hi rep el bes del fresc airet.

Cada matí, gaudint un poc d’estiu,
hi esmerço hores tranquil·les de lectura;
la font, amb riallera veu em diu
el seu missatge fresc d’ànima pura.

I l’aigua de silencis torna clam
el cor de Figuerola de l’Alt Camp!