TORRE DE LA MIXARDA

Torre de guaita del segle XVII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1985. De planta circular, té 10,5 m d’alçària i 6 m de diàmetre. Consta d’una cisterna subterrània, tres pisos i una terrassa amb tres matacans a la part superior. Figuerola del Camp era la baronia més meridional del senyoriu de Poblet i, per tant, la ubicació de la torre al sud del terme podia respondre a una qüestió estratègica.

TORRE DE LA MIXARDA

Torre de vigía del siglo XVII, declarada Bien Cultural de Interés Nacional en el año 1985. De planta circular, tiene 10,5 m de altura y 6 m de diámetro. Consta de una cisterna subterránea, tres pisos i una terraza con tres matacanes en la parte superior. Figuerola del Camp era la baronía más meridional del señorío de Poblet y la ubicación de la torre al sur del territorio podría responder a una cuestión estratégica.

MIXARDA TOWER

Watchtower of the seventeenth century, declared a Cultural Asset of National Interest in 1985. With a circular floor plan, it is 10.5 m high and 6 m in diameter. It consists of an underground cistern, three floors and a terrace with three machicolations in the upper part. Figuerola del Camp was the southernmost barony of the Poblet manor and the location of the tower south of the territory could answer a strategic question.

El poema

TORRE VIGILANT
La Torre de la Mixarda

El sol fuig per l’oest i va pintant
la torre vigilant de la Mixarda,
i es va fonent, encesa, pel minvant,
mentre que es fon la passa de la tarda.

És com un dit que ensenya a mirar amunt,
amb l’Alcorà d’arrels, i cristiana.
Els segles l’han mudada, un a un,
per fer-la a poc a poc més catalana.

Té algun misteri dins el cor, la torre,
I resta nua, sense cap abric;
el temps hi va dormint, i els grans de sorra,
els va amollant com un rellotge antic.

La torre vigilant de la Mixarda
serva un secret molt nostre, i ens el guarda!